Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG

 

 1. Moon Hostel w ramach zawartej umowy i niniejszego regulaminu oferują usługi najmu krótkoterminowego, świadczone w Budynku, polegające na wynajmowaniu pokoi.

 2. Pokoje wynajmowane są na doby. Usługa trwa od godziny 14:00 do godziny 10:30 dnia następnego. Usługodawcy mogą uwzględnić prośby przedłużenia pobytu za dodatkową opłatą z góry. Zgoda Recepcji jest wymagana.

 3. Dokonanie płatności za usługę tożsame jest z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.

 4. W przypadku, gdy wynajmujący nie opuści pokoju o czasie oraz kontakt będzie niemożliwy, skutkować to będzie naliczeniem opłaty za czynności, opisane w pkt 6.

 5. Usługodawcom przysługuje prawo do wypowiedzenia zawartej z wynajmującym umowy w każdym czasie, z jednodniowym wyprzedzeniem.

 6. Jeżeli po godzinie od ustalonej godziny wykwaterowania (10:30), nie będzie możliwości skontaktowania się z wynajmującym, nastąpi usunięcie jego rzeczy oraz przeniesienie ich do przechowalni, a następnie wymiana wkładki zamka. Opłata za te czynności wynosi 300 zł.

 7. W cenie noclegu usługodawcy zapewniają pościel w pokojach oraz możliwość wypożyczenia ręczników z Recepcji.

 8. Przy zameldowaniu konieczne jest okazanie dowodu tożsamości lub paszportu. Recepcja ma prawo do spisania numeru dokumentu tożsamości oraz sprawdzenia zdjęcia. Każda osoba wynajmująca pokój ma obowiązek zameldowania się w Recepcji.

 9. W Budynku obowiązuje zachowanie ciszy od godziny 22:00 do godziny 7:00 rano. W tym czasie nie mogą przebywać na terenie Budynku osoby, które nie są osobami wynajmującymi pokoje. W przypadku zakłócania ciszy nocnej Recepcja ma obowiązek wezwać Ochronę budynku lub Policję.

 10. Chęć przyjęcia Gości w pozostałych godzinach należy zgłosić Pracownikowi Recepcji. Odpowiedzialność za osoby odwiedzające ponosi wynajmujący.

 11. Zachowanie wynajmujących oraz osób trzecich nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych osób. Usługodawcy mogą odmówić dalszego pobytu osobie, która narusza tę zasadę, nawet w trakcie trwania doby hotelowej i przy pomocy ochrony lub policji doprowadzić do usunięcia jej z Budynku.

 12. Usługodawcy mogą odmówić przyjęcia osoby, która podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszyła regulamin wyrządzając szkodę w mieniu lub innych wynajmujących, szkodę na osobie, pracowników lub innych osób przebywających w Budynku lub też w inny sposób zakłóciła funkcjonowanie Budynku.

 13. Usługodawcy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za rzeczy wynajmujących, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas pobytu. Dotyczy to pokoi, części wspólnych oraz bagażowni.

 14. W pokojach oraz częściach wspólnych obowiązuje zakaz palenia. Palić można w miejscu do tego przeznaczonym, wskazanym przez Recepcjonistę. Niezastosowanie się do tego wymogu grozi opłatą administracyjną w wysokości 1000 zł. Palenie przy otwartym oknie również jest zabronione.

 15. Za włączenie alarmu przeciwpożarowego poprzez palenie w pokoju zostanie również naliczona dodatkowa kara w wysokości 1000 zł.

 16. Na terenie Budynku mogą przebywać zwierzęta, pod warunkiem wcześniejszego uprzedzenia Recepcji o tym fakcie. Psów nie należy zostawiać samych w pokoju, jeśli je to stresuje i skutkuje szczekaniem.

 17. Przy wymeldowaniu się i opuszczeniu pokoju należy go zamknąć i zwrócić klucze w recepcji. Za zgubienie klucza lub zniszczenie klucza będzie pobierana opłata 300 zł.

 18. Wynajmujący ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z ich winy lub z winy odwiedzających osób.

 19. Jakiekolwiek usterki w pokojach należy niezwłocznie zgłaszać w Recepcji po przyjęciu pokoju.

 20. W przechowalni rzeczy pozostawione będą magazynowane przez 3 miesiące lub odsyłane na koszt właściciela pod wskazany adres, pod warunkiem zgłoszenia pozostawienia jakiegoś przedmiotu w pokoju po jego opuszczeniu, najpóźniej 7 dni od daty wyjazdu.

 21. Uprasza się o zachowanie porządku i czystości w pokojach oraz wspólnych pomieszczeniach.

 22. O zwrot zaliczki za rezerwację pokoi można ubiegać się najpóźniej 45 dni przed planowaną datą przyjazdu (usługi grupowe) oraz 10 dni przed planowaną datą przyjazdu (usługi indywidualne).

 23. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie urządzeń gazowych nie stanowiących wyposażenia Budynku.

 24. Wynajmujący zobowiązani są do segregacji odpadów zgodnie z instrukcjami i specjalnie do tego przygotowanymi pojemnikami.

 25. Kuchnia sprzątana jest w godzinach 12.30-13.15 w tym czasie wynajmujący zobowiązani są do powstrzymania się od jej użytkowania.

 

Projekt i realizacja: GeminiSoftnet | Tworzenie stron: Zobacz >> | Pozycjonowanie stron: Zobacz >>
Copyright © 2024 moonhostel.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.